با انعقاد تفاهم نامه همكاري بسيج ادارات سپاه کردستان با بسیج مساجد و محلات سپاه کردستان انجام مي شود

مطابق اين تفاهم نامه با استفاده از ظرفيت پايگاه هاي بسيج ادارات و پایگاه های مقاومت بسیج محلات در…

با انعقاد تفاهم نامه همكاري بسيج ادارات سپاه کردستان با بسیج مساجد و محلات سپاه کردستان انجام مي شود

مطابق اين تفاهم نامه با استفاده از ظرفيت پايگاه هاي بسيج ادارات و پایگاه های مقاومت بسیج محلات در…

گالری فیلم
گالری تصویر